سلام، به وب‌سایت شکوفا شیمی آرین خوش آمدید.

Aryasid D (Dodecyl Alkylbenzene Sulfonic Acid)