سلام، به وب‌سایت شکوفا شیمی آرین خوش آمدید.

Aryasid L (Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid)